Konaklama İşletmelerindeki Kadın Aşçıların Psikolojik Dayanıklıklarının Verimliliklerine Etkisi

Author:

Year-Number: 2024-III/I
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-14 09:49:36.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 67-92
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Profesyonel mutfaklar cinsiyet ayrımcılığına örnek teşkil eden mekanlar olarak görülmektedir. Konaklama işletmelerindeki profesyonel mutfaklarda, kadınlar erkeklere kıyasla daha az tercih edilmektedir. Kadınların psikolojik dayanıklılıklarının verimliliklerine dolayısıyla işletme performansına olumsuz yansıyacağı düşüncesi sektörün temel sorunları arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda İstanbul'daki beş yıldızlı otel işletmelerinin mutfak departmanlarında çalışan kadın aşçıların dayanıklılıklarının işyerinde algıladıkları verimlilikleri üzerindeki etkisinin incelenmesi ve dayanıklılık ile verimlilik arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının ortaya koyulması araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın alt amacı ise kadın aşçıların dayanıklılık ve verimlilik düzeylerinin demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. İstanbul’da beş yıldızlı turizm işletme belgeli otel sayısının 116 olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda olasılığa dayalı örnekleme yöntemlerinden basit tesadüfî yöntem ile seçilen 395 kadın aşçı ile anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Kadın aşçıların dayanıklılık ve verimlilik düzeyleri ile demografik verileri arasında sadece işletmede çalışma sürelerine göre anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan kadın aşçıların dayanıklılıkları ile verimlilikleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca dayanıklılığın verimlilik düzeyi üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu ortaya çıkartılmıştır. Bu sonuç, profesyonel otel mutfakları için önemli bir sonuçtur. Çünkü kadın aşçılar arasında dayanıklılığı teşvik eden programlara veya girişimlere yatırım yapmanın verimlilikleri ve genel iş performansları üzerinde olumlu bir etkisinin olabileceğini göstermektedir.

Keywords

Abstract

Professional kitchens are seen as places that exemplify gender discrimination. In professional kitchens in hotels, women are less preferred for employment than men. One of the main problems of economic problems is that women's psychological resilience will have a negative impact on their productivity and therefore on business performance. In this direction, the main method is to examine the impact of the endurance of female cooks working in the kitchen departments of five-star hotels in Istanbul on their perceived productivity at work and to determine whether there is a significant connection between endurance and productivity. The sub-purpose of the study is to determine whether the endurance and productivity of female cooks differ according to demographic variables. It has been determined that the number of five-star hotels with tourism business certificate operating in Istanbul is 116 In this context, a survey was conducted with 395 female chefs selected by simple random method from probability-based sampling methods. It was determined that there is a significant difference between the endurance and productivity level of female cooks and demographic data only according to the duration of their employment in the business. It was determined that there was a positive and significant relationship between the endurance and productivity of the women participating in the research. The study also revealed that there was a significant impact on the efficiency level of yield. This result is an important result for professional hotel kitchens. Because it shows that investing in programs or initiatives that encourage earnings among female designers can have a positive impact on their productivity and overall business performance.

Keywords